Bij EGM Scheveningen wordt de bijbel geaccepteerd als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. Om duidelijk te maken wat deze uitspraak binnen EGM Scheveningen betekent is een geloofsbelijdenis opgesteld. Leden van EGM Scheveningen stemmen in met wat in de geloofsbelijdenis staat. Wat wij geloven als EGM Scheveningen:

God: Vader, Zoon en Heilige Geest

Wij geloven:

 • dat er één God is die hemel en aarde geschapen heeft;
 • dat Hij Zichzelf in drie gestalten aan ons kenbaar maakt: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest;
 • dat in de Here Jezus Christus God Zich kenbaar gemaakt heeft in de gestalte van een mens, en dat Deze als mens zondeloos geboren is en zondeloos geleefd heeft;
 • dat de Here Jezus is geboren uit de maagd Maria, is gestorven aan het kruis, is opgestaan uit de doden, is gegaan naar de hemel vanwaar Hij terug zal komen op aarde om Zijn rijk voor eeuwig te vestigen.

De Bijbel

Wij geloven:

 • dat de schrijvers van de bijbel geschreven hebben onder de rechtstreekse inspiratie van de Heilige Geest en dat de bijbel daarom gezaghebbend is voor heel ons leven;
 • dat het Woord van God zoals ons dat in de bijbel gegeven is uniek en volledig is, zodat daar niets meer aan toegevoegd mag worden, noch iets daarvan mag worden weggelaten;
 • dat preken, openbaringen, profetieën, visioenen en overige geestesuitingen getoetst dienen te worden aan hetgeen ons in de bijbel geleerd wordt, en al wat daarmee niet in overeenstemming is afgewezen dient te worden.

Bekering, geloof en wedergeboorte

Wij geloven:

 • dat een mens geschapen is naar Gods beeld en geroepen is vanuit een persoonlijke relatie met de Here God zichtbaar te maken dat hij naar Zijn beeld geschapen is;
 • dat door de verleiding van de duivel de mens in opstand is gekomen tegen de Here God en zo in zonde is gevallen;
 • dat door de zondeval de mens niet meer kan voldoen aan zijn roeping beelddrager van God te zijn;
 • dat door de zondeval de mens vanuit zichzelf onmogelijk verandering kan brengen in de zondige toestand waarin hij verkeert;
 • dat door de zondeval de mens geestelijk dood is en niets anders te verwachten heeft dan de eeuwige dood;
 • dat God Zelf een mogelijkheid voor de mens geopend heeft om uit zijn zondige toestand te komen door Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, op aarde als mens onder de mensen geboren te laten worden en Hem plaatsvervangend te laten sterven op Golgotha;
 • dat een mens niet bij machte is via zelfgekozen wegen verandering aan te brengen in zijn toestand van verlorenheid en evenmin dat een mens deze toestand van verlorenheid mag accepteren;
 • dat een mens geroepen is op grond van het offer van Zijn leven dat de Here Jezus heeft gebracht, zich te bekeren en zijn vertrouwen te stellen op de Here Jezus en aldus door geloof en bekering, tot wedergeboorte komt en zo, en zo alleen, eeuwig leven ontvangt;
 • dat een mens door geloof, wedergeboorte en de doop met de Heilige Geest in staat is aan zijn roeping als beelddrager van God te beantwoorden.
 • dat de duivel, ook aangeduid als de satan, een geschapen engel is die tegen de Here God in opstand is gekomen, en dat hij door de dood en de opstanding van de Here Jezus definitief is overwonnen, maar nog wel aktief werkzaam is in zijn poging mensen mee te nemen in zijn ondergang;
 • dat wij geroepen zijn weerstand te bieden aan de verleidingen van de satan en dat wij door het geloof in de Here Jezus daartoe ook bij machte zijn.

Waterdoop en Geestesdoop

Wij geloven:

 • dat een mens die door geloof en bekering wedergeboren is zich door onderdompeling in water behoort te laten dopen;
 • dat er onderscheid is tussen waterdoop en Geestesdoop.

Opstanding van de doden en een eeuwig oordeel

Wij geloven:

 • dat de lichamelijk dood niet het einde van het menselijk bestaan is;
 • dat de lichamelijke dood voor wie gelooft in de Here Jezus de overgang is naar het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van de Here Jezus Christus;
 • dat elke gestorvene bij de opstanding der doden zich zal moeten verantwoorden voor de rechterstoel van Christus over hoe hij op aarde geleefd heeft;
 • dat het oordeel voor de rechterstoel van Christus volmaakt rechtvaardig zal zijn.

De gemeente van de Here Jezus Christus

Wij geloven:

 • dat ieder die wedergeboren wordt, daarmee lid wordt van de gemeente van de Here Jezus Christus, Gods volk uit alle volken;
 • dat de gemeente van de Here Jezus Christus verbonden is met Gods verbondsvolk Israël;
 • dat de toekomst van de gemeente ligt in het voor eeuwig samen zijn met de Here Jezus Christus;
 • dat het lid zijn van de gemeente van de Here Jezus Christus gestalte hoort te krijgen in het lid zijn van en betrokken zijn bij een plaatselijke gemeente;
 • dat in de gemeente van de Here Jezus elke gelovige de verantwoordelijkheid heeft de gemeente te dienen in overeenstemming met de talenten en gaven die hem gegeven zijn;
 • dat de gemeente van de Here Jezus geroepen is het evangelie van de Here Jezus te verkondigen aan niet-gelovigen en hen die tot geloof gekomen zijn verder te onderwijzen in hetgeen de bijbel leert;
 • dat het gebed één van de hoofdtaken van de gemeente van de Here Jezus is.

De maaltijd van de Heer

Wij geloven:

 • dat in de gemeente de maaltijd van de Heer (het avondmaal) een belangrijke plaats hoort in te nemen, omdat hierin de gemeente telkens weer bepaald wordt bij het fundament van haar bestaan;
 • de dood en de opstanding van de Here Jezus – en bij haar hoopvolle toekomst bij Zijn beloofde wederkomst;
 • dat deelname aan de maaltijd van de Heer openstaat voor ieder die wedergeboren is en Zich in leer en leven richt naar Zijn onderwijs.

Huwelijk

Wij geloven:

 • dat het huwelijk door God is ingesteld als een verbond tussen één man en één vrouw en dat Hij daaraan Zijn zegen wil verbinden.